Τι κερδίζω με την πιστοποίηση του MIDRIL ?

Όφελος 1: Εκπαιδεύομαι διαδικτυακά!- ΈΓΙΝΕ!

Όφελος 2: Διασκευδάζω ενώ εκπαιδεύομαι!- ΈΓΙΝΕ!

Όφελος 3: Κερδίζω σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα!- ΈΓΙΝΕ!

Όφελος 4: Ενσωματώνομαι περισσότερο στην κοινωνία!- ΈΓΙΝΕ!

Όφελος 5: Λαμβάνω μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση!

Όφελος 6: Έχω περισσότες πιθανότητες να βρω δουλειά- ΈΓΙΝΕ!

Όφελος 7: Είμαι νικητής!- ΈΓΙΝΕ!

Σχετικά με το πρόγραμμα

Η ένταξη των μεταναστών στην άδεια οδήγησης -  MIDRIL - βασίζεται στην αρχή της ένταξης των μεταναστών προς την  εκπλήρωση της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, φθάνοντας μια έξυπνη,  βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας  στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που εστιάζει  στην ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων για την κοινωνική ένταξη και την  προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προώθηση της βασικής  εκπαίδευσης για τους μετανάστες μέσω δραστηριοτήτων επαγγελματικής  εκπαίδευσης και την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους.
Η MIDRIL προσέγγιση του έργου για την ένταξη των μεταναστών   επικεντρώνεται στο βασικό της απόκτησης γλωσσικών δεξιοτήτων και  δεξιοτήτων 3R και την αυτοεκτίμηση των ΤΠΕ, της διαπολιτισμικής  ικανότητας, της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που περιλαμβάνονται στην  τοπική κουλτούρα εργασίας( Κοινή Βασική Αρχή).
Η δια βίου μάθηση των μεταναστών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών  συσκευών, ψηφιακή μάθηση, μικτή μάθηση και πιστοποίηση ECVET που  προσφέρονται από το σχέδιο MIDRIL. Το MIDRIL είναι ένα χρήσιμο εργαλείο,  απόδειξης των ικανοτήτων του ατόμου που είναι προσαρμόσιμο για την  τοπική οικονομία, την αγορά εργασίας και την ανθρωπιστική και πολιτική  ανάπτυξη των χωρών εταίρων.
Imprint