Kакви са ползите от получаването на сертификат MIDRIL?

1) Преминавам успешно през онлайн обучение! - Направено!

2) Забавлявам се по време на обучението! - Направено!

3) Печеля при всяка обучителна сесия! - Направено!

4) Интегрирам се по-добре в обществото! - Направено!

5) Получавам международно признат сертификат! - Направено!

6) Имам по-добри шансове да си намеря работа! - Направено!

7) Аз съм победител! - Направено!

За проекта

Проект „Сертификат за интеграция на мигранти“ (Migrants Integration Driving License – MIDRIL) е основан върху принципа за интеграция на мигрантите с оглед постигане на целите на стратегията Европа 2020, а именно „постигане на разумен, устойчив и приобщаващ растеж“ чрез европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение, което се фокусира върху разработването на основни компетенции за социална интеграция и адаптация към нуждите на пазара на труда и промотира придобиването на основни познания за мигрантите чрез професионално образование и признаване на уменията им.
Подходът на проект MIDRIL за интеграция на мигрантите се фокусира върху придобиването на основни езикови умения; умения за четене, писане и смятане; увереност при използването на информационни и комуникационни технологии; междукултурни компетенции, както и предприемачески инициативи (Общи основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите).
Ученето през целия живот се осъществява чрез дигитални устройства, електронно обучение, смесено обучение и сертификация въз основа на ECVET. Целта е резултатите на проект MIDRIL да се превърнат в полезен инструмент, който доказва индивидуалните компетенции и който е адаптивен към местната икономика, пазара на труда и хуманитарното и политическо развитие на партньорските държави.